آزمون تحلیل واریانس ANOVA

one-way-anova-2

آزمون تحلیل واریانس ANOVA

 

تحلیل واریانس، رابطه بین یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل را مورد بررسی قرار می دهد.متغیر های مستقل کیفی هستند و متغیرهای وابسته کمی هستند. در تحلیل واریانس فرضیه های تحقیق ممکن است به دو صورت درآیند،که عبارتند از:

1- وجود تفاوت معنی دار بین گروه های متغیر :آیا میانگین های متغیر وابسته در گروه های ایجاد شده به وسیله متغیر فاکتور تغیر می کنند یا برابر هستند.

2- وجود رابطه علت و معلولی در بین متغیرها: اگر میانگین های متغیر وابسته در گروه های  ایجاد شده به وسیله متغیر فاکتور با هم برابر نباشند به این معناست که متغیر مستقل  بر مقادیر متغیر وابسته در گروه های متغیر فاکتور تاثیر دارد. اگر چنین باشد این دو متغیر (مستقل و وابسته) می توانند رابطه علت و معلولی داشته باشند. در تحلیل واریانس، متغیر وابسته کمی است و عامل ها که متغیرهای کیفی هستند. عامل نیز می تواند بین آزمودنی ها (within groups) یا درون آزمودنی ها (Between groups) باشد.
در آنالیز واریانس برای محاسبه تفاوت بین گروه ها ازآزمون های تعقیبی (Post Hoc)  استفاده می کنیم.
نکته: اگر در آزمون تحلیل واریانس sig بیشتر از 5 درصد باشد به هیچ عنوان از آزمون های تعقیبی استفاده نمی کنیم.

شرایط استفاده از آزمون One way ANOVA

  1. بیش از دو گروه 2. یک متغییر 3. تجانس واریانس وجود دارد 4. توزیع داده ها طبیعی 5. مقیاس متغییر فاصله ای_نسبی است.

در آنالیز واریانس یک طرف در صورت رد فرض صفر و زمانی که sig کمتر از 5 صدم است. (یعنی تفاوت معنا دار است). ما می توانیم برای تشخیص تفاوت درون گروه ها از آزمون های تعقیبی (Post Hoc) استفاده کنیم. در واقع ببینیم این تفاوت در بین کدام یک از گروه ها وجود دارد.

سپس یک نوع آزمون تعقیبی به عنوان مثال LSD یا Tukey یا Duncan و… را انتخاب می  کنیم. انتخاب نوع آزمون بر توان ازمون بستگی دارد. قبل از ادامه روند آزمون تجانس واریانس ها را با آزمون لیون محاسبه می کنیم. اگر تجانس واریانس وجود نداشت به هیچ عنوان از آزمون ها ی تعقیبی استفاده نمی کنیم.