آزمون T دو جمله ای

signformedian

آزمون T دو جمله ای

آزمون  Tدو جمله ای (آزمون نسبت يك نمونه ای)

آزمون دو جمله‌ای یک آزمون تطابق توزیع برای داده‌های اسمی است. البته در نرم افزارspss  مي توان اين آزمون را براي هر متغيري كه تنها شامل دو مقدار باشد، انجام داد. یک آزمون دو جمله ای، توزیع یک یا چند متغیر دوحالتی را با توزیع دو جمله‌ای و با یک احتمال مشخص مقایسه می‌کند. اگر متغير بيش از دو حالت دارد، مي توانيد از آزمون «كي دو» استفاده كنيد.

به عنوان مثال پزشکی ادعا می‌کند که برای یک بیماری خاص، روش درمان بهتری دارد. زیرا از ده بیماری که معالجه کرده است 7 نفر آن ها بهبود پیدا کرده‌اند. در صورتی که درمان هائی که تاکنون صورت گرفته بیشتر از 50% موفقیت نداشته است. سئوال این است که آیا واقعاً روش درمانی ادعا شده پزشک بهتر از روش‌های قبل است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش که آیا نسبت موفقیت در یک آزمایش دو حالتی با یک مقدار خاص برابری دارد یا نه؟ از آزمون دو جمله‌ای استفاده مي‌كنيم. آزمون‌های دو جمله‌ای که به آزمون نسبت نیز موسوم هستند، به آزمایش‌هایی تعلق دارد که دارای خصوصیات زیر باشند:

  • هر یک از آزمایشات فقط دو حالت داشته باشند مانند «بهبودی/عدم بهبودی»«استاندارد/ غير استاندارد»«موفقیت/ شکست» «سالم/ معیوب» و مانند اینها. چنین آزمایش‌هایی را که تنها منجر به دو پیامد می‌شوند، آزمایش‌هاي برنولی می‌گویند.

توجه داشته باشيد كه مي توان با تعيين يك نقطه در متغيرهاي كمّي، آنها را به دو گروه كمتر/ بيشتر (از آن نقطه) تفكيك كرد.

  • تمام مشاهدات باید مستقل باشند. منظور اين است که پاسخ یک نمونه بر روی پاسخ نمونه دیگری تأثیر گذار نباشد.در حالت كلي فرضیه آزمون دو جمله‌اي به این صورت مطرح است که:

1

كه در مثال بالا فرضيه ها به صورت زير است:

2

 

تحت فرض   نسبت هر یک از حالت ها با هم یکسان و برابر 5/0 است. در مثال بالا چون نسبت مشاهده شده در نمونه 7/0 بدست آمده است، با این آزمون می‌خواهیم مطمئن باشیم که نتیجه بدست آمده ناشی از شانس و تصادف نیست بلکه واقعاً 70 درصد در مقابل 50 درصد نشان از روش مناسبی است که پزشک به کار برده است.
برای تعیین آنکه آیا میزان بهبودی مشاهده شده 70درصد (در صورتی که میزان واقعی 50درصد است)، محتمل است یا خیر؟ از آزمون دو جمله‌ای استفاده مي‌كنيم.

آزمون دوجمله اي در spss    

برای دسترسی به این آزمون در نرم افزار spss   باید از دستور زیر استفاده کنید: Analyze/ Nonparametric Test/ Binomial Test

3

 

-در پنجره بازشده یک یا چند منتغیر انتخاب کرده و به Test Variable List منتقل کنید.
-اگر این متغیرها دو حالتی هستند از گزینه Get From Data استفاده کنید و اگر دو حالتی نیستند و می‌خواهید آنها را دو حالتی کنید، گزینه Cut Point را بکار گیرید و مقداری را در آن وارد کنید. مقادیری از داده‌ها که زیر نقطه Cut Point هستند، یک گروه تشکیل می‌دهند و مقادیری که بیشتر یا -مساوی نقطه Cut Pointمی‌باشند، گروه دوم را تشکیل می‌دهند.

در قسمت Test Protection نسبت آزمون را مشخص کنید. گزینه Options را انتخاب کنید.

4

Descriptive را برای محاسبه بعضی از شاخص‌های توصیفی ضروری و گزینه Quartilse را برای محاسبه چارک ها انتخاب کنید.
OK- را کلیک کنید.