آزمون T زوجی

spss_paired-t-test_window_labeled

آزمون T زوجی

وقتی می خواهید یک شرکت کننده در آزمون را در دو حالت مورد آزمایش قرار دهید، مانند هنگامی که می خواهید فشار خون افراد را در دو حالت ایستاده و نشسته مقایسه کنید، با اندازه های تکراری رو برو هستید. به چنین آزمون هایی واژه درون موردی اطلاق می کنیم. آزمایشات درون موردی نمونه های وابسته از داده ها را در اختیار می گذارند. مانند این مثال، هنگامی که فرد فقط در دو حالت آزمون می شود، داده ها را زوج شده می گوییم. داده های این گونه آزمایش ها به طور معمول دارای دو متغیر هستند. یک متغیر مربوط به حالت اول از یک نمونه و متغیر دیگر مربوط به حالت دوم از همان نمونه است. برای آزمودن داده های این گونه آزمایشات از آزمون t زوجی استفاده کنید.

آماره این آزمون مبتنی بر متغیر است که از اختلافات زوج ها به دست می آیند. به این صورت که اگر متغیر تصادفی در حالت اول و متغیر تصادفی در حالت دوم از نمونه iام باشد، به صورت زیر تعریف می شود.
اینک متغیر یک متغیر تصادفی و با فرض نرمال بودن توزیع داده ها و نا معلوم بودن واریانس آن ها دارای توزیع t است. بنابر این آماره آزمون t به صورت زیر خواهد بود.

که در آن

1

و انحراف معیار

2

میانگین d  و n  حجم نمونه است.

فرمان زیر را اجرا کنید تا کادر محاوره آزمون t دو نمونه ای زوج شده باز شود.  Analyze/Copare Means/Paired SamplesT Test

3

-در کادر محاوره باز شده، متغیر حالت اول و متغیر حالت دوم را متوالیا به کادر Paired Variables منتقل کنید. از آن جایی که می شود در این کادر محاوره به طور هم زمان بیش از یک آزمون زوجی انجام داد، شماره های ردیف در کادر Paired Variables مربوط به هر یک از آزمون ها است.پس توجه کنید که این دو متغیر باید در یک ردیف قرار گیرند.

– برای ایجاد یک فاصله اطمینان برای میانگین متغیر های آزمون، گزینه Option را کلیک کنید. و اگر فاصله اطمینان %95 که به طور پیش فرض انتخاب شده است، مورد نظر شما نیست، آن را به هر مقدار که در نظر دارید، تغییر دهید.

– در خاتمهok   را کلیک کنید.