روایی پرسشنامه (اعتبار سازه)

validity-and-reliability

روایی پرسشنامه (اعتبار سازه)

پژوهش در پديده هاي اجتماعي و سازماني، اكثراً از طريق معرف ها صورت مي گيرد براي مثال، زماني كه هدف ارزيابي وجهه‌ي يك استاد بين دانشجويان است، گفته مي شود رعايت نظم، داشتن سواد، بيان درست و … در زمره ي معرف‌ها يا شاخص هاي يك معلم خوبند. حال سؤال اين است كه:

– آيا اين شاخص ها واقعاً نشان از معلمي خوب دارند؟

– آيا مجموع اين شاخص ها در نهايت براي شناخت و ارزيابي معلمي خوب كافي هستند؟
اين سؤال‌ها با اعتبار تجربي مرتبط‌اند. بنابراين مي‌توان گفت كه مسأله‌ي شناسايي اعتبار تحقيق، مخصوصاً در دانش‌هاي اجتماعي- انساني، از آن رو مطرح مي‌شود كه تحقيق غالباً در زمينه‌ي امر نظري صورت مي‌گيرد؛ يعني پژوهش با واسطه و غيرمستقيم است.

مقصود از روايي آن است كه وسيله‌ي اندازه‌گيري بتواند واقعاً خصيصه‌ي مورد نظر را اندازه بگيرد، نه صفت ديگري را. روايي آن خصيصه‌ي ابزار و يا روش جمع آوري داده‌هاست كه دانستن آن خصيصه، همان مقولاتي را تعيين مي‌كند كه براي تعيين آن مقولات طرح‌ريزي شده است.

انواع روايي

در اين قسمت صرفاً روايي ابزار سنجش را بررسي خواهيم كرد. يعني وقتي مجموعه‌اي از سؤال‌ها را مي‌پرسيم اميد داريم كه مفهوم را انعكاس دهيم، چگونه مي‌توان به طور معقول مطمئن شد آن چه را كه قصد آن داشته‌ايم براي سنجش تعيين كرده‌ايم و نه چيز ديگري؟

روايي محتوا

روائي محتوا ايجاد اطمينان مي‌كند كه همه ابعاد و مؤلفه‌هايي كه مي‌توانند مفهوم مورد نظر ما را انعكاس دهند، در آن سنجه وجود دارد. هرچه وجود اين ابعاد و مؤلفه‌ها در سنجه، جهت انعكاس مفهوم، بيشتر باشد، روائي محتوا بيشتر مي شود. در شرايط مختلف، محتوا تابعي است از ترسيم و تعيين خوبِ ابعاد و مؤلفه‌هاي مفهوم »روائي صوري«، شاخصي بسيار جزئي از روايي محتواست. روائي صوري نشان مي‌دهد كه ابعاد و مؤلفه‌هايي كه براي سنجش يك مفهوم مطرح مي‌گردند، به طور ظاهري نيز اين مهم را نشان مي‌دهند و مي‌بينيم كه آن ها مفاهيم را مورد سنجش قرار مي‌دهند.

روايي سازه

روايي سازه دلالت بر اين دارد كه نتايج به دست آمده از كاربرد سنجه‌ها، تا چه حد با تئوري‌هايي كه آزمون براساس آن ها طراحي شده، سازگاري دارد. روايي سازه بيشتر از روايي محتوايي جنبه ي نظري دارد. بنا به تعريف، يك آزمون در صورتي داراي روايي سازه است كه نمرات حاصل از اجراي آن به مفاهيم يا سازه‌هاي نظريه‌ي مورد نظر مربوط باشند. براي مثال، يك آزمون يا پرسشنامه‌ي اضطراب در صورتي داراي روايي سازه است كه نمرات حاصل از آن، با سازه‌هايي كه در نظريه هاي اضطراب آمده‌اند ارتباط داشته باشد.

روايي صوري

روايي صوري به اين مطلب اشاره مي‌كند كه سؤال هاي آزمون تا چه حد در ظاهر شبيه به موضوعي هستند كه براي اندازه‌گيري آن تهيه شده اند. در واقع روايي صوري نمي‌تواند نوعي روايي باشد، بلكه تنها يك ويژگي آزمون است كه در پاره‌اي مواقع وجود آن مفيد به نظر مي‌رسد. روايي صوري يك شكل از اشكال روايي محتواست كه معمولاً به صورت عددي بيان نمي‌شوند.گردآوري چنين شواهدي اساساً و ضرورتاً مبتني بر داوري است و چنين داوري‌هايي بايد براي هر هدفي به طور جداگانه انجام پذيرد. گردآوري اين شواهد شامل بازبيني دقيق و موشكافانه است تا تعيين شود آيا محتوا و هدف‌هايي كه آزمون اندازه‌گيري مي‌كند، هدف آن مطالبي است كه حيطه ي محتوا را تشكيل مي دهند يا خير؟