پرسشنامه و اجزاء اصلی آن

xQuestionnaire.jpg.pagespeed.ic.bg_amaTNMg

پرسشنامه و اجزاء اصلی آن

پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه اي از سؤال‌ها (گويه ها) است كه پاسخ دهنده با ملاحظه‌ی آن‌ها پاسخ لازم را ارائه می‌دهد. اين پاسخ، داده‌ی مورد نياز پژوهشگر را تشكيل می‌دهد. سؤال‌های پرسشنامه را نوعي محرك- پاسخ می‌توان محاسبه كرد. از طريق سؤال‌های پرسشنامه می‌توان دانش، علايق، نگرش و عقايد فرد را مورد ارزيابي قرارداد، به تجربيات قبلي وي پي برده و به آنچه در حال حاضر انجام می‌دهد، آگاهي يافت.

پرسشنامه بايد شامل اجزاء زير باشد:

الف) نامه‌ی همراه يا مقدمه‌اي براي آماده كردن پاسخ دهنده جهت تكميل پرسشنامه.

ب) دستورالعمل.

ج) سؤال‌ها (گويه ها)

در اينجا هر يك از اجزاء ياد شده، تشريح می‌گردد:

الف) نامه‌ همراه: در اين قسمت، هدف از گردآوري داده‌ها به وسیله‌ی پرسشنامه و ضرورت همكاري پاسخ دهنده هاي مورد نياز، بيان می‌شود. به منظور بيان هدف‌های ياد شده می‌توان شیوه‌ی زير را به كار گرفت:
ابتدا هدف كلي پژوهش بيان شده و پاسخ دهنده با گزاره هاي خاص تحقيق آشنا می‌شود. پس از آن به نقش پرسشنامه در فراهم آوردن داده هاي مورد نياز پژوهشگر اشاره می‌شود. پژوهشگر بايد سعي كند تا پاسخ دهنده نسبت به همكاري در تكميل پرسشنامه برانگيخته شود. براي اين منظور بايد بر ارزشمند بودن داده هاي حاصل از پرسشنامه تأكيد شود و پاسخ دهنده نسبت به ضرورت و اهميت تحقيق آگاه گردد تا با دقت بيشتري پاسخ سؤال‌ها را عرضه كند. علاوه بر آن، در اين قسمت محقق بايد به اين نكته اشاره كند كه داده هاي حاصل از پرسشنامه محرمانه بوده و به جز استفاده‌ی آماري، به منظور ديگري مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

ب) دستورالعمل: در اين قسمت محقق سعي می‌کند پاسخ دهنده را با چگونگي پاسخ دادن به سؤال‌های پرسشنامه آشنا كند. در دستورالعمل تكميل پرسشنامه، رعايت نكات زير ضروري است:

– هر نوع سؤال پرسشنامه و چگونگي پاسخ دادن به آن تشريح شود.

تأكيد بر رعايت دقت نسبت به پاسخ دادن به سؤال‌ها.

– تأكيد بر اين نكته كه پرسشنامه تا تاريخ معين تكميل شده و به آدرس مربوط يا به پرسشگر تحويل داده شود.

بايد به خاطر داشت كه دستورالعمل تكميل پرسشنامه بايد كوتاه و به آساني قابل فهم باشد. دستورالعمل‌های پيچيده باعث سردرگمي پاسخ دهنده شده و بر ماهیت پاسخ‌ها اثرمي گذارد. به طور كلي سؤال‌های پرسشنامه به دو صورت ارائه می‌شود:

1- سؤال‌های بسته -پاسخ،2- سؤال‌های باز- پاسخ

سؤال‌های بسته-پاسخ: سؤال‌های بسته-پاسخ مجموعه اي از گزینه‌ها را ارائه می‌دهد تا پاسخ دهنده از ميان آن‌ها يكي را انتخاب كند. پرسشنامه هاي بسته-پاسخ به حالت‌های متفاوتي ارائه می‌شود. اين حالت‌ها به قرار زير است:

– حالت چند جوابي: در اين نوع سؤال، پاسخ دهنده يكي از گزينه هاي ارائه شده را انتخاب كرده و علامت گذاري می‌کند.

– حالت مقياس چند درجه اي: در اين نوع سؤال، پاسخ دهنده موضع خود را در مورد موضوعي، بر روي يك طيف با انتخابي كه به بهترين وجه نمايانگر باورها، عقايد يا نگرش او درباره‌ی آن گويه باشد، مشخص می‌کند.

– حالت تعيين اولويت نسبت به موارد ارائه شده: در اين حالت، يك سري گويه ارائه شده و از پاسخ دهنده خواسته می‌شود تا ترتيب اهميت آن‌ها را مشخص كند.

سؤال‌های باز-پاسخ: سؤال‌هایی هستند كه در آن‌ها، پاسخ‌دهنده می‌تواند پاسخ را به اختيار خود بيان كند. اين پاسخ‌ها می‌تواند از چند كلمه تا چند جمله باشد. از اين نوع سؤال‌ها براي بررسي و مطالعه‌ی عقايد در يك زمینه‌ی خاص استفاده می‌شود. بايد يادآوري كرد كه تجزيه و تحلیل داده هاي حاصل از اين نوع سؤال‌ها مشكل بوده و نيازمند يك سيستم كدگذاري ويژه می‌باشد.