جامعه آماری و حجم نمونه

bigstock-198111769-min

جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه عبارت است از گروه يا طبقه‌اي از افراد، اشياء، متغيرها، مفاهيم يا پدیده‌ها كه حداقل در يك ويژگي، مشترك باشند. در برخي موارد، كل اعضاي جامعه، مورد مطالعه قرار مي‌گيرند كه به آن سرشماري گويند. با اين حال، در بسياري موارد، کمبود نيروي انساني لازم، وقت و هزينه هاي مالي، اجازه‌ی مطالعه‌ی كل جامعه را نمی‌دهد. روش معمول در چنين مواردي اين است كه نمونه ای از جامعه انتخاب شود. نمونه، بخش كوچكي از جامعه است كه معرف كل جامعه فرض می‌شود. نكته مهم در اين تعريف، معرف بودن است. نتايج نمونه اي را كه معرف جامعه نباشد، نمی‌توان به جامعه تعميم داد.

در نمونه، بخشي از جامعه مورد سنجش يا آزمون قرار می‌گیرد. اگر نمونه با روش درست انتخاب شود و معرف جامعه باشد، نتايج حاصل از آن را می‌توان به كل جامعه تعميم داد. با اين وجود، اين تعميم بايد با احتياط صورت گيرد، چرا كه در تمام روش‌های نمونه گيري، خطايي اجتناب ناپذير وجود دارد. به لحاظ نظري وقتي كه کل مطالعه قرار می‌گیرد، تنها خطاي اندازه گيری (يعني ناهمسانی كه نتیجه‌ی ابزار مورد جامعه مورد استفاده است) و تفاوت‌های فردي پاسخگويان وجود دارد.

جامعه آماری

از جامعه تعاريف متعددي به عمل آمده است كه به طور عمده به اين شرح اند:

  • گروهي از افراد كه يك يا چند صفت مشترك دارند و اين صفت يا صفات، مورد توجه محقق می‌باشند. جامعه ممكن است همه افراد، يك نوع خاص و يا عده محدودتري از همان گروه را شامل شود.
  • تمامي گروه و افرادي كه جهت تحقيق، مناسب تشخيص داده شده‌اند. با اين تعريف، جامعه، پسوند»آماري« گرفته است. عده‌اي براي»جامعه‌ی آماري«، تعريف خاص‌تری به اين شرح ارائه داده‌اند:
  • جامعه اي كه اعضاي آن، کمیت‌های مربوط به اندازه‌ی يك صفت در افراد يك جامعه است
  • جامعه در تحقيق: مجموعه اجزائي كه داراي حداقل يك صفت يا ويژگي مشترك باشند.
    جامعه را می‌توان بر اساس معيارهاي مختلفي دسته بندي نمود كه ذيلاً به برخي از آن‌ها اشاره می‌گردد:
  • بر اساس موضوع كه در آن جامعه نوع خود را مشخص می‌کند، مانند جامعه انساني، جامعه گياهي و…
  • بر اساس تعداد اعضاي تشكيل دهنده، كه يا محدود است (می‌توانیم تعداد اعضا يا عناصر تشكيل دهنده را مشخص و معين كنيم) و يا نا محدود است (تعداد اعضا يا عناصر تشكيل دهنده آن مشخص نيست، مثل درختان يك جنگل). در تحقيقات، به طور معمول سعي می‌شود كه جامعه‌ی محدود را مورد مطالعه قرار دهند.

طبقه بندي جامعه بر اساس تعميم:
الف) جامعه مورد نظر:

جامعه اي است متشكل از همه اعضاي واقعي یا فرضي كه علاقه‌مند هستيم يافته‌هاي پژوهش را به آن‌ها تعميم دهيم. كه به آن جامعه‌ی هدف نيز می‌گویند.
ب) جامعه مورد مطالعه:

جامعه‌اي است كه با استفاده از يك قيد از جامعه مورد نظر به دست می‌آید و در عمل زير پوشش بررسي قرار می‌گیرد. اين نوع، براي مواردي است كه نمی‌توانیم نتايج را به همه افراد جامعه تعميم دهيم. به اين جامعه، جامعه‌ی مورد بررسي نيز می‌گویند.
ج) مطالعه را می‌توان با همه‌ی اعضاء و يا بخشي از اعضاي جامعه مورد نظر يا جامعه مورد مطالعه به عمل آورد. بخشي از اعضاء را يا به طريق در دسترس و يا به روش نمونه گيري علمي می‌توان انتخاب كرد. در طريق اول، جامعه در دسترس و در طريق دوم جامعه نمونه خوانده می‌شود.
د) جامعه در دسترس: به جامعه‌اي گفته می‌شود كه محقق، افراد آن را فقط به خاطر سهولت دسترسي، بدون رعايت اصول نمونه گيري علمي، براي مطالعه انتخاب می‌کند.
ه) جامعه نمونه: چون شرح اين نوع جامعه مفصل می‌باشد و كاربرد زياد دارد، آن را تحت عنوان »نمونه «در ادامه مورد شناخت قرار می‌دهیم.

نمونه

ممكن است جامعه‌ آماري از نظر تعداد افراد يا مواردي كه بايد مشاهده شود، بزرگ يا كوچك باشد. براي صرفه جويي در نيروي انساني، هزينه و وقت و رعايت ساير ملاحظات اجرايي، به جاي مطالعه در مورد تمام افراد جامعه می‌توان نمونه‌اي از افراد جامعه را انتخاب و مورد تحقيق قرار داد. نمونه، معمولاً گروهي از افراد جامعه است كه معرف آن جامعه بوده و كم و بيش ویژگی‌های افراد جامعه را داراست. از راه مشاهده و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به نمونه، می‌توان بر اساس اصول و قواعد معيني، مشخصات جامعه را استنباط كرد. اندازه‌هاي به دست آمده درباره‌ی صفات و متغيرهاي نمونه را شاخص آماری و اندازه‌هایی را كه از روي شاخص آماري نمونه، درباره‌ی جامعه استنباط يا برآورد می‌شود پارامتر می‌نامند.

تعريف نمونه

زير مجموعه‌اي است از جامعه، که اعضاي آن را بخشي از افراد جامعه‌ی اصلي تشكيل می‌دهند. یا در مفهوم وسيع، نمونه عبارت است از”مجموعه اي از نشانه‌ها كه از يك قسمت يا يك گروه از جامعه‌ی بزرگ‌تر انتخاب شده است، به طوري كه صفات اعضاي اين مجموعه، معرف كيفيات و ویژگی‌های جامعه‌ی بزرگ‌تر باشد”. نمونه، اطلاعاتي را ارائه می‌کند كه بر اساس آن می‌توان در مورد خصوصيات جامعه قضاوت كرد؛ به عبارت ديگر، از طريق مطالعه‌ی نمونه و پيدا كردن خصوصيات و روابط پدیده‌ها و تعميم آن، می‌توان خصوصيات و روابط پدیده‌ها را در جامعه پيدا نمود.

براي اينكه بتوان نتايج به دست آمده از نمونه را به جامعه تعميم داد، بايد دو شرط زير جمع باشد:

الف) اندازه و حجم نمونه بر اساس منطق و فرمول‌های آماري به دست آيد.

ب) روش انتخاب افراد نمونه از بين افراد جامعه، با رعايت موازين علمي باشد.