آزمون فریدمن

friedman-test-1

آزمون فریدمن

آزمون فریدمن چیست؟

آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری، معادل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری (درون گروهی است) که از آن برای مقایسه میانگین رتبه ها در بین k متغیر (گروه) استفاده می کنیم. فرض کنید می خواهیم از یک نمونه شامل 10 نفر در مورد 5 کالا نظر خواهی کنیم-یعنی از آن ها بخواهیم که به هر یک از کالاها از نظر کیفیت امتیاز بدهند-سپس میانگین امتیازات کالاها را باهم مقایسه و بررسی کنیم که اگر اختلافات امتیازات کالاها معنی دار است کدام کالا بیشترین امتیاز و کدام کالا کمترین امتیاز را کسب کرده است. در چنین حالتی شما با 5 متغیر روبرو هستید که این متغیر ها از لحاظ آماری به هم وابسته هستند. زیرا اندازه هایی هستند که توسط هر نمونه تکرار شده اند.تفاوت آنالیز واریانس با اندازه های تکراری (درون گروهی) با آزمون فریدمن در این است که در آنالیز واریانس شما از هر نمونه یک متغیر را به صورت تکراری در حالات مختلف اندازه گیری می گیرید. (مثلا از هر نفر (نمونه) در سه حالت ایستاده، نشسته و دراز کش فشار خون را اندازه گیری می کنید). در صورتی که در آزمون فریدمن هر یک از نمونه ها امتیازی را به چند گروه (شی یا فرد یا..) اختصاص می دهند. در هر دوی این آزمون ها متغیر ها، توسط نمونه ها مقدار گرفته اند ولی نکته مورد اختلاف این است که در آنالیز واریانس، در یک نمونه اندازه ها تکراری هستند ولی در آزمون فریدمن اندازه ها، امتیازات داده شده توسط یک نمونه است. در آزمون فریدمن فرض H0 مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه ها در بین گروه هاست. رد شدن فرض صفر به این معنی است که در بین گروه ها حداقل دو گروه با هم اختلاف معنا داری دارند.
برای روشن شدن این موضوع و آشنایی با نحوه انجام آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS تمرین زیر را پی می گیریم.

تمرین

فرض کنید از 23 نفر در مورد شخصیت 4 گروه از اقشار جامعه: مدرس، وکیل، پلیس و پزشک نظر خواهی کرده و از آن ها خواسته ایم به هر یک از شخصیت ها امتیازی بین 1 الی 5 اختصاص دهند. داده های این مطالعه به صورت زیر در اختیار است. می خواهیم آزمون کنیم: آیا دیدگاه مردم نسبت به 4 شخصیت مختلف جامعه یکسان است؟

1

ابتدا داده ها را در پنجره Data Editor و با 4 متغیر -مانند جدول داده شده- به spss وارد کنید.
-با توجه به ویژگی های مسئله، آزمون فریدمن برای داده های فوق آزمون مناسبی است. پس از مسیر زیر به کادر محاوره آزمون وارد شوید. Analyze/Nonparametric Tests/K Related Samples

2

-در کادر محاوره آزمون متغیر های مطالعه را به چهارگوش Test Variables منتقل کنید.
-اگر مایل هستید برای متغیر ها آماره های توصیفی را نیز محاسبه نمایید، می توانید از گزینه Statistics مطابق شکل زیر استفاده کنید.

3

4

توجه داشته باشید قسمت Test Type در کادر محاوره آزمون، گزینه مربوط به آزمون فریدمن انتخاب شده باشد.
-ok را کلیک کنید و نتیجه زیر را به صورت خروجی در spss مشاهده نمایید.

5

6

7

نتایج و تفسیر

در جدول Ranks میانگین رتبه های هر یک از شخصیت ها را می بینید. و جدول Test Statistics محتوی نتیجه اصلی آزمون است. همانگونه که در جدول شاهد هستید می توان مقدار آماره مربع کی را با 3 درجه آزادی و همچنین سطح معنی داری آزمون P-Value را با مقدار صفر مشاهده کرد که نشان از رد شدن فرض H0 دارد. با توجه به خروجی های بالا نتیجه نهایی اینکه شخصیت های اقشار از نظر مردم متفاوت است. بر این اساس پزشک بالاترین امتیاز و پلیس دارای کمترین امتیاز است.