فرآیند تجزیه و تحلیل

تحلیل آماری یک ابزار بسیار مفید برای دستیابی به راهکارهای مناسب در زمانی که فرآیندهای واقعی تحلیل به شدت پیچیده یا در شکل واقعی آن ناشناخته است. تحلیل آماری، فرآیند جمع آوری، بررسی، خلاصه سازی و تفسیر اطلاعات کمّی را برای ارائه ی دلایل زیربنایی، الگوها، روابط، و فرآیندها پوشش می دهد. تحلیل آماری پایه و اساس همه آزمون های تجربی می باشد که از روش های آماری به عنوان روش تحقیق خود استفاده می کنند. اکثر بررسی های انجام شده حوزه علوم اجتماعی، علوم طبیعی، پزشکی، تجارت، مدیریت و مهندسی نیاز به تحلیل آماری دارند.

گروه مشاوره ای آماریان با بهره مندی از کادری مجرب آمادگی تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش ها صورت گرفته در موضوعات مختلف با استفاده از نرم افزارهای مختلفی چون SPSS، PLS، LISREL، MATLAB، AMOS را دارد.
بطور کلی گام های همکاری و تعامل گروه آماریان با پژوهشگران بدین شکل است:

  • مطالعه پروپوزال پژوهش مورد نظر
  • ارائه خدمات مشاوره ای لازم و تبیین نحوه تحلیل و تفسیر نتایج
  • تدوین قرارداد و زمان تحویل خروجی
  • تعیین هزینه بر اساس آزمون های مورد استفاده و نحوه پرداخت هزینه پروژه
  • دریافت داده های پرسشنامه و یا وارد کردن نتایج پرسشنامه در نرم افزار
  • تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مرتبط با اهداف پژوهش
  • تشریح و تدوین نکات تکمیلی پژوهش همچون خروجی های پژوهش، تهیه پایایی پرسشنامه و ….
  • توجیه پژوهشگر از نحوه تهیه خروجی ها و آموزش وی به منظور فراهم کردن آمادگی جهت دفاع از پژوهش
  • اصلاح موارد مورد نیاز (در صورت نیاز) و دریافت مابقی هزینه تجزیه و تحلیل پروژه