Tag: تحلیل آماری

شاخص های نیکویی برازش مدل
یک از اهداف اصلی در استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری، شناخت میزان همخوانی بین داده های تجربی با مدل مفهومی و نظری است. برای شناخت میزان همخوانی داده های تجربی و مدل مفهومی از شاخص ها و معیارهایی استفاده می شود که به آنها شاخص های نیکویی برازش مدل ... ادامه
جولای 14, 2018amarian
مدل یابی معادلات ساختاري
مدل یابی معادلات ساختاري و یابه طور اختصارSEM می باشد،ازروشهاي جدید  آماري و یکی از قويترین روشهاي تجزیه و تحلیل چندمتغیره است که برخی هم به آن تحلیل ساختاري کواریانس و الگوسازي علی اطلاق می کنند. کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیرهاي است که نمی توان آنها را به ... ادامه
جولای 14, 2018amarian
تحلیل عاملی تاییدی
فرض بنیادی در تحلیل عاملی تاییدی آن است که تعدادی از متغیرهای مشاهده پذیر، سازه ای پنهان را اندازه گیری می کنند. اطلاق واژه اندازه گیری در این نوع مدل ها به خاطر مهم بودن مفهوم اندازه گیری در این نوع از مدل ها است. مدل تک عاملی تحلیل عاملی تأییدی اجازه ... ادامه
جولای 14, 2018amarian
تحلیل رگرسیون
تحلیل رگرسیون مرحله ای است بعد از همبستگی. تحلیل رگرسیون زمانی استفاده می شود که بخواهیم مقادیر یک متغیر را از روی مقادیر متغیر دیگر پیش بینی کنیم. در این مورد، متغیری که ما از بهره می گیریم تا مقدار متغیر دیگر را پیش بینی کنیم، متغیر مستقل ... ادامه
جولای 14, 2018amarian
آزمون t تك نمونه‌ای
آزمون t تك نمونه‌ای در داده هاي كمّي، برای آزمودن این فرضیه که آیا میانگین یک نمونه ( ) با میانگین جامعه ( ) -که فرض بر این است دارای توزیع نرمال ‌باشد- یکسان است، از آزمون t تك نمونه‌ای استفاده کنید. از این آزمون در مواقعی استفاده کنید که می‌خواهید ... ادامه
جولای 10, 2018amarian
sampeling
جامعه: در هر بررسی آماری ، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می‌نامند. به عبارت دیگر ، جامعه مجموعه تمام مشاهدات ممکنی است که می‌توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند به طور کلی جامعه عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند ... ادامه
جولای 8, 2018amarian