Tag: روایی

Prediction-Reliability-Carabiner-123rf-54088501_s-832×350
قابليت اعتماد كه واژه‌هایی مانند پايايي، ثبات و اعتبار براي آن به كار برده مي‌شود و معادل انگليسي آن Reliability  است، يكي از ویژگی‌های ابزار اندازه گيري (پرسشنامه يا مصاحبه يا ساير آزمون‌های علوم اجتماعي) است. مفهوم ياد شده با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط ... ادامه
جولای 10, 2018amarian
validity-and-reliability
پژوهش در پديده هاي اجتماعي و سازماني، اكثراً از طريق معرف ها صورت مي گيرد براي مثال، زماني كه هدف ارزيابي وجهه‌ي يك استاد بين دانشجويان است، گفته مي شود رعايت نظم، داشتن سواد، بيان درست و ... در زمره ي معرف‌ها يا شاخص هاي يك معلم خوبند. حال سؤال ... ادامه
جولای 10, 2018amarian