Tag: مدل سازی معادلات ساختاری

شاخص های نیکویی برازش مدل
یک از اهداف اصلی در استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری، شناخت میزان همخوانی بین داده های تجربی با مدل مفهومی و نظری است. برای شناخت میزان همخوانی داده های تجربی و مدل مفهومی از شاخص ها و معیارهایی استفاده می شود که به آنها شاخص های نیکویی برازش مدل ... ادامه
جولای 14, 2018amarian
مدل یابی معادلات ساختاري
مدل یابی معادلات ساختاري و یابه طور اختصارSEM می باشد،ازروشهاي جدید  آماري و یکی از قويترین روشهاي تجزیه و تحلیل چندمتغیره است که برخی هم به آن تحلیل ساختاري کواریانس و الگوسازي علی اطلاق می کنند. کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیرهاي است که نمی توان آنها را به ... ادامه
جولای 14, 2018amarian
تحلیل عاملی تاییدی
فرض بنیادی در تحلیل عاملی تاییدی آن است که تعدادی از متغیرهای مشاهده پذیر، سازه ای پنهان را اندازه گیری می کنند. اطلاق واژه اندازه گیری در این نوع مدل ها به خاطر مهم بودن مفهوم اندازه گیری در این نوع از مدل ها است. مدل تک عاملی تحلیل عاملی تأییدی اجازه ... ادامه
جولای 14, 2018amarian