پروژه های دانشجویی رشته های مدیریت

سابقه مشاوره و همکاری در پروژه های دانشجویی دانشگاه های مطرح کشور در رشته های:
– مدیریت صنعتی
– مدیریت اجرایی
– مدیریت بازرگانی
– مدیریت دولتی
عناوین برخی از پروژه های انجام شده:
– بررسی تاثیر هزینه، پذیرش فناوری و …بر اثربخشی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
– تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد مالی سازمان ….
– شناسایی شاخص های تاثیر گذار بر روی تصمیم انتخاب بازار هدف صادراتی در شرکت ….
– بررسی تاثیر گرایش بازار بر عملکرد سازمانی با میانجی گری استراتژیهای رقابتی
– ….