درباره ما

گروه آماریان به دنبال است که هر پژوهشگری با کلیات فرایند آمار و روش تحقیق آشنا شود و خود از عهده تدوین پژوهش خود و دفاع از آن برآید. این رسالت امکان پذیر نیست، مگر با حمایت، آموزش و مشاوره متخصصین آمار و روش تحقیق. معمولاً بسیاری از دانشجویان مقاطع کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد از خلاء موجود در دانشگاه ها و نبود برنامه درسی منسجم در رابطه با مبحث آمار و روش تحقیق رنج می برند و از کاربرد این مباحث در پژوهش خود آگاهی لازم را ندارند. بر این اساس گروه آماریان به دنبال آن است تا با ارائه خدمات مشاوره ای رایگان، گوشه ای از این خلاء آموزشی را پر کرده تا هر دانشجویی از عهده فرایند آمار و روش تحقیق پژوهش خود برآید.