فرایند تجزیه و تحلیل داده های آماری

تحلیل آماری یک ابزار بسیار مفید برای دستیابی به راهکارهای مناسب در زمانی که فرآیندهای واقعی تحلیل به شدت پیچیده یا در شکل واقعی آن ناشناخته است. تحلیل آماری، فرآیند جمع آوری، بررسی، خلاصه سازی و تفسیر اطلاعات کمّی را برای ارائه ی دلایل زیربنایی، الگوها، روابط، و فرآیندها پوشش می دهد. تحلیل آماری پایه و اساس همه آزمون های تجربی می باشد که از روش های آماری به عنوان روش تحقیق خود استفاده می کنند. اکثر بررسی های انجام شده حوزه علوم اجتماعی، علوم طبیعی، پزشکی، تجارت، مدیریت و مهندسی نیاز به تحلیل آماری دارند.

گروه آماری آماریان با بهره مندی از کادری مجرب آمادگی تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش ها صورت گرفته در موضوعات مختلف با استفاده از نرم افزارهای مختلفی چون SPSS، PLS، LISREL، MATLAB، AMOS را دارد. گام های همکاری با پژوهشگر بدین شکل است:

  • مطالعه پروپوزال پژوهش مورد نظر
  • تعیین هزینه بر اساس آزمون های مورد استفاده و دریافت نیمی از هزینه تجزیه و تحلیل
  • دریافت داده های پرسشنامه و یا وارد کردن نتایج پرسشنامه در نرم افزار
  • تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مرتبط با اهداف پژوهش
  • ارائه نکات تکمیلی پژوهش همچون خروجی های پژوهش، تهیه پایایی پرسشنامه و ….
  • دریافت مابقی هزینه تجزیه و تحلیل و اصلاح موارد مورد نیاز (در صورت نیاز)